ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ (สยามซิตี้เดิม) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ (สยามซิตี้เดิม)

ดาวน์โหลดเอกสาร  1.จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561  2.ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 3.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่  37 ครั้งที่ 15 ในวันพฤหัสบดี ที่  25  ตุลาคม  2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท กรุงเทพฯ เบอร์โทร 02-247-0123

การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผน มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบาย และ แผนการตลาด ในภาพรวมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ปี 2562  ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อให้สมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  สมาชิกสมาคมฯ ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ( ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท)  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 หรือทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

**ส่งทางอีเมล์**

นายวิชิต   ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Mobile: +6682 790 1981

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments