ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2560

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน  กันยายน  2560

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย     1.  จดหมายเชิญ พร้อม กำหนดการ

                                2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่  6 วัน พฤหัสบดี ที่  28  กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ เบอร์โทร 02-216-9555 (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)
Can help cipro online flush bacteria out of your urinary tract.
การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก  คุณสุเทพ   เกื้อสังข์  รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)  จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหุ้นส่วนการท่องเที่ยวไทย”  เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่านสมาชิกฯต่อไป

ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)
order lioresal
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

ดาวน์โหลด 1. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  2. กำหนดการ 

02

Comments

comments