ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  14 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  14 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด    1.จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2561 2. กำหนดการ  3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม  4. รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2561 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่  37  ครั้งที่  14 ในวันพฤหัสบดี ที่  27  กันยายน  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น  4  โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ เบอร์โทร 02-216-9555

การประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์   ปิยะภาณี อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ หัวหน้าหน่วยวิจัยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อให้สมาชิกฯได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านสมาชิกฯต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ( ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท)  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 หรือทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments