ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่อง         ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เรียน         ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 

วาระที่ 1   เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
วาระที่ 3   พิจารณารายงานกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี 2559
วาระที่ 5   แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6   เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2560 – 2561
วาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ
purchase dopoxetine
 

ลำดับวาระการประชุมโดยสังเขป  ดังนี้

09.00 น.  –  10.30 น.            ลงทะเบียน
10.30 น.  –  11.30 น.             เริ่มเข้าวาระการประชุม
11.30 น.  –  13.30 น.             ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

เนื่องจากวาระของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้หมดวาระลง และการประชุมใหญ่ครั้งนี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเข้ามาบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2560 – 2561 มีวาระ 2 ปี  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด  ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกจำนวน 1,548ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจำนวน 387 ราย จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559 และงบดุลประจำปี 2559 สมาคมฯจะจัดส่งมายังท่านสมาชิกฯเพื่อพิจารณาต่อไป

 

อนึ่ง  สมาคมฯใคร่ขอเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวท่านเอง หรือหากท่านติดภารกิจจำเป็น โปรดให้ตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้เสนอไว้กับสมาคมฯเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแทนท่าน โดยขอให้นำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
นายเจริญ  วังอนานนท์
นายกสมาคมฯ

 

หมายเหตุ   :   สมาชิกสามัญ แต่ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสมาคมฯ  เท่านั้น  สมาชิกสามัญ ไม่สามารถมอบอำนาจในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้แก่ผู้อื่น
The drug cipro without prescription is usually well tolerated.
—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

——————————————————————————————————————————–

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. จดหมายเชิญประชุม และแบบตอบรับ

Comments

comments