ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการการจองและชำระค่าบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามผ่านช่องทางออนไลน์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการการจองและชำระค่าบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามผ่านช่องทางออนไลน์

ดาวน์โหลด  1. รายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร   2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม   3. เอกสารประกอบการเปิดใช้บริการ SCB

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการการจองและชำระค่าบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามผ่านช่องทางออนไลน์

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

เนื่องด้วยสำนักพระราชวังได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบการจองและชำระเงินค่าบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อบริหารการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันระบบฯ ดังกล่าวได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ในการนี้ สำนักพระราชวัง จึงขอเชิญผู้ประกอบการนำเที่ยว (Travel Agent) เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการฯ ดังกล่าว ในวัน พุธ ที่  6  มิถุนายน  2561  เวลา 09.30 น. ณ โรงละครสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พร้อมลงทะเบียนในการใช้บริการ โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯจำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และใช้ระบบ Internet Banking ในการทำรายการ และ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานในวันดังกล่าว ธนาคารฯจะจัดเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเปิดบัญชีบริการ Internet Banking บริเวณหน้างาน (เงื่อนไขรายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ท่านสมาชิกฯที่สนใจเข้าร่วม โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่สมาคมฯ ทางเบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรือ อีเมล info@www.atta.or.th ภายในวันที่  1  มิถุนายน  2561 ติดต่อ คุณเชอร์รี่ 02-237-6046 ต่อ 11

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments