ขอแจ้งข้อมูลมัคคุเทศก์ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งข้อมูลมัคคุเทศก์ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

อ้างถึง จดหมายจากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง  เลขที่ กก 0403.0401/305   ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลมัคคุเทศก์ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์  ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่ถูกพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่อยู่ระหว่างเวลาต้องห้ามในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

สำนักงานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางจึงข้อแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่อยู่ในระหว่างเวลาต้องห้ามประกอบธุรกิจนำเที่ยวมายังท่านสมาชิกเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยรายชื่อบริษัทดังกล่าวได้ส่งมาตามเอกสารที่ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

————————-ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website: https://www.atta.or.th

Facebook Fan page:  ATTA Thailand

คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

  1. คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ ๙๑/๒๕๖๐ พักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  1. คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ ๙๒/๒๕๖๐ พักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  1. คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ ๙๓/๒๕๖๐ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Comments

comments