ขอให้ Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2017 – 2018 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอให้ Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2017 – 2018

เรื่อง     การ Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ  ATTA  Directory 2017 – 2018

 

เรียน    ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดทำหนังสือ ATTA Directory ของสมาชิกประจำปี 2560 – 2561 จำนวน 4,000 เล่ม  (แจกสมาชิก 1,300 เล่ม  และแจกองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ   การท่องเที่ยวอีก 2,700 เล่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในงานส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งสายการบิน สถานทูต องค์กรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านโปรดกรอกรายละเอียดในการ Update  ข้อมูลของบริษัทท่าน  (โปรดพิมพ์ข้อมูลให้ชัดเจนแทนการเขียนด้วยลายมือ) และกรุณานำส่งรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  ของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ติดต่อได้  เพื่อให้มีเนื้อหาครบ และถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดในการจัดพิมพ์หนังสือ ATTA Directory ของสมาชิกประจำปี 2560 – 2561

 

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำหนังสือ ATTA Directory ประจำปี ตลอดมา  และโปรดส่งข้อมูลพร้อมรูปถ่ายของ Contact Person กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่  30  มิถุนายน 2560  กรณีสมาคมฯ ไม่ได้รับแบบตอบรับการ Update ข้อมูลจากท่านภายในกำหนด  สมาคมฯ จะนำข้อมูลเดิมจัดส่งให้ทางโรงพิมพ์เรียงพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป  โทรสาร  0-2237-6045  E-mail: info@www.atta.or.th
Treatment purchase lasix during pregnancy requires monitoring of foetal growth.
 

ติดต่อผู้ประสานงาน     1)  คุณธนิตย์  แสวงพรรค               โทร. 0-2237-6046-8  ต่อ  12

2) คุณกชพรเณรเลียบ                 โทร. 0-2237-6046-8  ต่อ  16

3) คุณกชพรรณ วันทนันกิจ        โทร. 0-2237-6046-8  ต่อ  24

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  แบบฟอร์มอัพเดทข้อมูลลง ATTA Directory 2017-2018

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

**ส่งทาง E-mail**

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมฯ

Comments

comments