ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด Customer Personal ของนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ : นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด Customer Personal ของนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ : นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay)

ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายเชิญพร้อมกำหนดการ

ประชาสัมพันธ์

เรียน   ท่านสมาชิกฯ

บริษัท ไมนด์ทรี จำกัด ในนามของผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ การศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจเฉพาะ : นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay) รหัส TRP 61T0302 จากฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และสภานภาพ/ตำแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพำนักระยะยาว และศึกษาพฤติกรรมและความต้องการเชิงลึกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงศึกษาคุณค่าที่เป็นจุดแข็งของสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มพำนักระยะยาว ในพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา  5  พื้นที่  โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้

ในการนี้  ทางบริษัทไมนด์ทรี จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญท่านสมาชิกที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว หรือ Long Stay เพื่อเข้าร่วมประชุม ในวัน จันทร์ ที่  17  ธันวาคม  2561 เวลา 09.30 16.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ  ทั้งนี้  ท่านสมาชิกฯที่สนใจเข้าร่วม ขอความอนุเคราะห์ตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/oGuVTGpnLIEQ7aoe2

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments