ประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > ประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
เรียน ท่านสมาชิกฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
2. สำเนาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560
3. สำเนาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560
ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ส่งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้ง 2 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 และคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ทั้ง 2 ฉบับ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรับทราบ และมีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับ การเดินทางท่องเที่ยวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทั้งทางถนนและทางน้ำ ตรวจสอบสภาพความพร้อมของยานพาหนะ พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถหรือเรือท่องเที่ยวและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดกิจกรรมรื่นเริงของนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
สมาคมฯ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนบูรณาการฯดังกล่าวมายังท่านสมาชิกฯทราบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
It is very purchase deltasone slightly soluble in water.  
http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php#

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล***
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

Comments

comments