Tourism Knowledge Data | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data

รายงานแนวโน้มธุรกิจ ฉบับที่ 1/2567 จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายนามสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ประจำเดือนมกราคม 2567

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวของสมาชิกที่ใช้บริการผ่าน ATTA ประจำปี 2566

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มเรื่อง “ความขัดแย้ง ภูมิรัฐศาสตร์โลกปี 2024 มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างไร”

การปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายการท่องเที่ยวปี 2567”

Presentation Update Product จากการประชุมสมาชิกประจำเดือน มกราคม 2567

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563”

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2562

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563”  

เอกสารประกอบการประชุม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” พ.ต.อ.เชิงรณ  ริมผดี  รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

คุณจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “WeChatB2B ศูนย์ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีน” จากสำนักงานเฉิงตู

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย จาก ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” 

เอกสารการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบประชุม ATTA ประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2562  สมัยที่  38  ครั้งที่  1 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง “พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมู ที่ไม่หมู”

เอกสารประกอบการบรรยาย คุณกลินท์  สารสิน ประธานสภาหอการค้า มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Tourism Platform