Tourism Knowledge Data | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563”

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2562

เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563”  

เอกสารประกอบการประชุม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว” พ.ต.อ.เชิงรณ  ริมผดี  รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4  ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

คุณจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉิงตู มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “WeChatB2B ศูนย์ข้อมูลธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีน” จากสำนักงานเฉิงตู

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการบรรยาย จาก ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” 

เอกสารการประชุมสมาชิกประจำเดือนเมษายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 2 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบประชุม ATTA ประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2562  สมัยที่  38  ครั้งที่  1 

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง “พยากรณ์การท่องเที่ยวไทย 2562 ปีหมู ที่ไม่หมู”

เอกสารประกอบการบรรยาย คุณกลินท์  สารสิน ประธานสภาหอการค้า มาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Tourism Platform

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนธันวาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  17 ในวันพฤหัสบดี ที่  27  ธันวาคม  2561   ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ 

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16

The Americas: market Insight 2018 Presented By Tourism Authority of Thailand (TAT), the Americas Market Division

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2561 สมัยที่ 37  ครั้งที่ 15

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  37 ครั้งที่  13

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 9 “บทบาทกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต่อการขับเคลื่อนสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย” โดย พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เอกสารประกอบประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 9