รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > Tourism Knowledge Data > รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2559

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2559

เรียน   ท่านสมาชิกฯ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary Report) โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 มาเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่เว็บไซต์กองเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา Endocrine disorders buy deltasone are indicated under the following conditions. http://secretary.mots.go.th/policy/ewt_news.php…

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ATTA

Comments

comments