สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (แบบ ตม.1 – 14) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (แบบ ตม.1 – 14)

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (แบบ ตม.1-14)

เรียน   ท่านสมาชิกฯ

 

เนื่องจากได้มีกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ดังนั้น สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
The drug cipro without prescription is usually well tolerated.
ATTA

เอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/0B6Xg_whjIW8pdm00SDVUTGNTMG8/view?usp=sharing

Comments

comments