เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ

เรื่อง       เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

ตามที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระรามสี่ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1                เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2                รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วาระที่ 3                พิจารณารายงานกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2559

วาระที่ 4                พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี 2559

วาระที่ 5                แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6                เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2560 – 2561

วาระที่ 7                เรื่องอื่นๆ

 

ลำดับวาระการประชุมโดยสังเขป  ดังนี้

09.00 น.  –  10.30 น.           ลงทะเบียน

10.30 น.  –  11.30 น.           เริ่มเข้าวาระการประชุม

11.30 น.  –  13.30 น.           ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 
Antabuse online
ทั้งนี้ สมาคมฯขอนำส่งไฟล์รูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 มาตามลิงค์ที่แนบนี้  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิก : 1. เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  2. powerpoint ประกอบวาระการประชุม  3. presentation ของทีมคุณเจริญ วังอนานนท์  4. presentation ของทีมคุณวิชิต ประกอบโกศล

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments