วิธีการสมัครและใช้งานระบบซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผ่านช่องทางออรไลน์ สำหรับ Tour Agency | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > วิธีการสมัครและใช้งานระบบซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผ่านช่องทางออรไลน์ สำหรับ Tour Agency

เรียน  ท่านสมาชิก

เนื่องด้วยสำนักพระราชวังได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบการจองและชำระเงินค่าบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อบริหารการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันระบบฯ ดังกล่าวได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัครและใช้งานระบบซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามผ่านช่องทางออนไลน์

Comments

comments