กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 2 ฉบับ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism Knowledge Data > กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 2 ฉบับ

เรื่อง       กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 2 ฉบับ

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. สำเนากฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 จำนวน 3 แผ่น

2.กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอ หลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 จำนวน 34 แผ่น

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ 5)          พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 100 ก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจะมีผลใช้บังคับ          ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
dopoxetine without prescription
2. กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร              เพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ                กฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 100 ก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวของประเทศต่างๆ ทราบต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
Website : www.atta.or.th และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook : ATTA Thailand

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 2 ฉบับ

Comments

comments