ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ Local Economy Loan,โครงการสินเชื่อ SMEs-คนตัวเล็ก | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ Local Economy Loan,โครงการสินเชื่อ SMEs-คนตัวเล็ก

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ Local Economy Loan,โครงการสินเชื่อ SMEs-คนตัวเล็ก

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)

2. หลักเกณฑ์โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs – คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท

3. รายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้

 

ด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ Local Economy Loan,โครงการสินเชื่อ SMEs-คนตัวเล็ก วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ร่วมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว และเกษตรแปรรูป (อาหารและไม่ใช่อาหาร) ซึ่งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล

 

สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ Local Economy Loan, และสิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หรือ จนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์. 0-2265-4093 โทรสาร. 0-2270-0665 หรือ Email: pornchai.j@smebank.co.th หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่คุณพรชัย  จิรโสภณ เบอร์โทรศัพท์  063-536 5989

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————ATTA—————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage: ATTA Thailand

Comments

comments