ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ONE PLUS ONE กระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ONE PLUS ONE กระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มตลาดอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ONE PLUS ONE กระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว
  2. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  3. สรุปการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ
  4. ใบตอบรับ
  5. รายชื่อ 55 เมืองรอง

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ (กลุ่มตลาดอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า)

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กำหนดดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

ททท. จึงได้ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ดำเนินโครงการ ONE PLUS ONE เพื่อเป็นการกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก 4 ตลาดดังกล่าว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวนประมาณ 80,000 คน
  2. เส้นทางการท่องเที่ยว : เส้นทางเมืองหลักและเมืองรอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 15 พฤศจิกายน 256128 กุมภาพันธ์ 2562
  4. ททท.สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม 600 บาท/คน/ทริป (เงื่อนไขตามเอกสารแนบ)

 

ในการนี้ ททท.จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความชำนาญใน 4 ตลาดดังกล่าว และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ ททท.กำหนด เข้าร่วมโครงการฯ โดยขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกฯที่สนใจ โปรดส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯทางเบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรือ อีเมล info@www.atta.or.th ภายในวัน พฤหัสบดี ที่  29  พฤศจิกายน  2561  เพื่อสมาคมฯจะได้รวบรวมส่งไปยัง ททท.ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————-ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments