ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Home > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

Tourism News

Atta News

พฤษภาคม 28, 2024

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรม เ […]

ดูทั้งหมด >>

Activities

Member of The Moment

เรื่อง       ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. 119_จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี__2558

2. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

4. เล่มเอกสารประกอบการประชุม (Soft File) ATTA annual general meeting on Thursday 31 March 2016 at Dusit Thani Hotel

ด้วยสมาคมฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมัยที่ 36 ใน  วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559  เวลา  09.00 – 12.00  น.   ณ  ห้องนภาลัยบอลรูม  โรงแรมดุสิตธานี  ถนนพระรามสี่  สีลม  กรุงเทพฯ โทร. 02-200-9000  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1     เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557  สมัยที่ 35

วาระที่ 3    พิจารณารายงานกิจกรรมและผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี   2558  สมัยที่  36

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี 2558

วาระที่ 5    แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  6 เดือนที่สร้างคุณค่า นานาภารกิจ  ท่องเที่ยวไทย ”  โดย  คุณยุทธศักดิ์   สุภสร   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.)

วาระที่  7   เรื่องอื่น ๆ

ลำดับวาระการประชุมโดยสังเขป  ดังนี้ 

09.00   – 10.00  น.              ลงทะเบียน พร้อม  ชา กาแฟ และของว่าง

10.00   – 12.00  น.              เริ่มเข้าวาระการประชุม

12.00   – 13.00  น.               รับประทานอาหารกลางวัน

เนื่องจากข้อบังคับของสมาคมฯ การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด   ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน 1,498 ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจำนวน 375 ราย จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2558  และงบดุลประจำปี 2558    สมาคมฯ ได้จัดส่งมายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาในครั้งนี้แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้โปรดสละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  ครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ได้ที่เบอร์แฟ็กซ์ 02-237-6045 หรืออีเมล info@www.atta.or.th และขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านสมาชิกด้วยดีมาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายเจริญ   วังอนานนท์

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA——————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8  Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : www.atta.or.th

Facebook :  ATTA Thailand

 

Comments

comments